Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
Om Statistikknett  > Hva er Statistikknett
Statistikknett er en formidlingskanal for den regionale reiselivsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Hensikten er å bearbeide og tilrettelegge datagrunnlaget slik at det er bedre tilpasset regionale brukeres behov.
SSB publiserer selv reiselivsstatistikk bare ned til fylkesnivå. Statistikknett kjøper derfor statistikk fra SSB for kommuner og reiselivsregioner. På den måten kan vi gjøre tilgjengelig standardisert og sammenliknbar statistikk for geografiske områder som er tilpasset behovet til de regionale reiselivsaktørene. (Se Regionale inndelinger)
Det sparer regionale brukere for eget statistikkarbeid og datakjøp. Det skaper bedre sammenliknbarhet på tvers av regioner. Det reduserer regionalt dobbeltarbeid og øker brukernytten.

Statistikknett har inngått avtaler med landets fylkeskommuner (delvis i samarbeid med regionale reiselivsaktører) om bearbeiding og tilrettelegging av statistikken for deres områder. Fylkeskommunene betaler for kjøp av datagrunnlag og bearbeiding. Statistikknett publiserer statistikken for fylkets regioner på www.statistikknett.no - og på egne fylkesvise nettsteder. Innholdet på nettstedene er fritt og åpent tilgjengelig for alle. På den måten er Statistikknett til nytte for et bredt sett av regionale brukere - media, politikere, konsulenter, næringsorganisasjoner, investorer - og for aktørene i næringen selv.
Fra 2009 dekker Statistikknett alle fylker i landet.

Statistikknett produserer altså ikke egen grunnlagsstatistikk. Vi bygger på den offisielle statistikken fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr at tallene du finner på Statistikknett har de samme sterke og svake sider som tallene fra SSB. En av de sterke sidene med statistikken fra SSB er at de regionale tallene stemmer overens med de aggregerte nasjonale tallene. Det gir brukerne et statistikkunivers med sammenheng. Mer om Datagrunnlaget.

Hva finner du på Statistikknett
Overnattingsstatistikk og losjiøkonomi
Overnattingsstatistikken for hoteller, campingplasser, hyttegrender osv er en av hovedkomponentene på Statistikknett. Overnattingsstatistikken publiseres hver måned - og er en viktig indikator på markedsutviklingen i reiselivsnæringen. For hotellene inneholder den også månedlig informasjon om næringens losjiøkonomi - losjiinntekter, romutnytting, pris per solgt rom osv.
Fra toppmenyen på Statistikknett finner du løpende oppdaterte tall for månedene, status hittil i år, for sommersesongen og vintersesongen - og årsoppsummeringer. Alt er brutt ned på fylker, landsdeler, kommuner og reiselivsregioner.
Overnattingsstatistikken er viktig for oppfølging av regionale planer, markedskampanjer mv. - og tar pulsen på den løpende utviklingen.

Økonomi og Lønnsomhet
Reiselivsnæringen skal bidra til å skape sysselsetting, lønnsomme bedrifter og inntekter for lokalsamfunnet. Modulene under menyvalget Økonomi og lønnsomhet skal belyse næringen langs disse dimensjoner.
Her finner du statistikk som viser omfang og utvikling i sysselsetting og bedrifter i overnattings- og serveringsnæringen. Og vi har laget ovesikter som viser hvor mye næringområdet overnatting og servering betyr i forhold til andre næringer.
Videre finnes regnskapsstatistikk som belyser utviklingen i næringens lønnsomhet og soliditet.
Statistikkene om økonomi og lønnsomhet oppdateres årlig og har en dårligere aktualitet enn overnattingsstatistikken.
Dessverre kan regnskapsstatistikkene foreløpig ikke brytes ned på kommuner og reiselivsregioner.

Hytteturisme
For mange kommuner og regioner er turismen knyttet til bruk og bygging av private hytter viktigere enn de kommersielle overnattingsbedriftene. Under menyvalget Hytteturisme finner du informasjon om hyttebestand og bygging av hytter. Statistikk som viser hyttetetthet i forhold til innbyggertall og areal gir indikasjoner på hvilken betydning de private hyttene har for den lokale økonomien. Dessuten har vi tatt med statistikk som viser omsetningen av fritidseiendommer - antall solgte hytter, pris per hytte og samlet verdi av hytteomsetningen. Statistikken for hytteturismen kan gis på kommunenivå - og stort sett for alle kommuner. Landsdekkende statistikk om faktisk bruk av hyttene og ringvirkninger for lokal økonomi er dessverre ikke tilgjengelig.

Transport
Transport er uløselig knyttet til reiseliv og turisme. Dessverre finnes det ikke allverdens statistikk som kan belyse denne dimensjonen i et regionaalt perspektiv. Vi har imidlertid lagt inn moduler som viser utviklingen i flytrafikk og enkelte andre regionale transportårer. Dette er foreløpig ganske begrenset - men vi arbeider for å få inn flere relevante komponenter her

Reiselivets Betydning
Det er store regionale forskjeller i reiselivets betydning for den lokale økonomien - og for mange formål er det viktig å belyse dette perspektivet best mulig. Det gjøres mange regionale undersøkelser  - men vi disponerer ingen landsdekkende statistikk som gir sammenliknbare tall for reiselivets betydning i kommuner og reiselivsregioner.
SSB utarbeider periodisk et fylkesvis satellittregnskap for turisme - og vi legger ut resultater fra dette. Satellittregnskapet er heldekkende og fullstendig - men gir altså tall bare ned til fylkesnivå.
For egen del har vi laget et utvalg indikatorer på reiselivets regionale betydning. Kommersielle overnattinger per innbygger, private hytter per innbygger, andel sysselsatt i overnatting og serveringsnæringen er eksempler på dette.
Dessuten: Vi har laget noen regneeksempler som illustrerer den regionale betydningen av overnattingsturismen. Dette er basert på statistikk om kommersielle overnattinger, antall private hytter - og forutsetninger om økonomisk forbruk per overnattingsdøgn.

Internasjonale Perspektiver
Store deler av reiselivet konkurrerer på internasjonale markeder. Norske reiseliv konkurrerer med andre land for å trekke utenlandske turister til Norge. Norsk reiselivsnæring konkurrerer dessuten med andre land for å få norske turister til å bli i Norge. Vi belyser hvordan Norge hevder seg i denne konkurransen ved å bruke statistikk fra de andre nordiske land og fra EU - og fra Spania.
Statistikk for Norden og Spania blir løpende oppdatert hver måned. Statistikken fra EU oppsummerer i etterkant.

     
     
     
     
     
     
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss