Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
 
Om Statistikknett  > LosjiØkonomiske nøkkeltall
Statistikknett legger vekt på å bruke nøkkeltall og relative mål. Det gir bedre grunnlag for sammenlikninger og benchmarking - og gjør de analytiske poengene mer synlige.
Du finner definisjoner av nøkkeltall og begreper nedenfor - med noen kommentarer på bruk og nytte.

Mange av nøkkeltallene bygger på hotellenes Losjiinntekt. SSB definerer Hotellenes losjiinntekt slik:
"Losjiomsetning ved hotella er omsetning for overnattingar, altså ikkje omsetning for eventuell servering, sjølv om måltid er inkludert i prisen for opphaldet".

Inntekt per overnatting (IPO-indeks)
Inntekten per overnatting fremkommer ved å dividere hotellenes losjiinntekter på antallet overnattinger i en gitt periode. Den oppgis i kroner. Dette er altså den faktiske prisen hotellet oppnår per overnatting, etter eventuelle rabatter. Den må ikke forveksles med hotellenes listepriser, og vil normalt være forskjellig fra listeprisene.
Inntekten per overnatting påvirkes av flere faktorer utover listeprisene:
Hotellene oppnår ofte andre priser for ferieovernattinger enn for kurs-konferanser og annen yrkestrafikk. Inntekten per overnatting påvirkes derfor normalt av formålsfordelingen på overnattingene. Høy andel ferie- fritidsovernattinger betyr som regel lavere inntekt per overnatting.
Inntekten per overnatting vil variere med antall personer per solgt rom. Flere personer per rom reduserer inntekten per overnatting. Flere personer per rom er mest vanlig ved ferie- fritidsovernattinger.
Forskjeller i inntekten per overnatting mellom områder og endringer i inntekten per overnatting over tid må derfor også ses på bakgrunn av blant annet disse forholdene - i tillegg til utviklingen i listeprisene. Inntekten per overnatting er derfor ingen prisindeks i egentlig forstand.


Inntekt per solgt romdøgn (IPR-indeks)
Inntekten per solgt romdøgn fremkommer ved å dividere hotellenes losjiintekt på antall solgte romdøgn i en gitt periode. Den oppgis i kroner.
Inntekten per solgt rom er normalt høyere enn inntekten per overnatting fordi det ofte overnatter flere personer per utleid rom. To billige overnattinger på samme rom kan gi en høy samlet døgninntekt for det utleide rommet. Formålsfordelingen av trafikken påvirker derfor inntekten per solgt rom annerledes enn den påvirker inntekten per overnatting. Ferietrafikk med flere overnattinger per rom kan ofte gi like høy rominntekt som yrkestrafikk med dyrere enkeltovernattinger. Inntekten per solgt rom utjevner derfor noen av de forskjellene som skillet mellom ferietrafikk og yrkestrafikk skaper for inntekten per overnatting.
Et eksempel fra Buskerud kan illustrere dette: I vintersesongen med mye ferie/fritidstrafikk har Buskerud en av landets laveste inntekter per overnatting. Fordi det er mange overnattinger per rom har fylket likevel en av landets høyeste inntekter per solgt rom i vintersesongen.
Dessuten: I to områder med samme inntekt per overnatting vil inntekten per solgt rom være høyest i det området som har flest personer per solgt rom.


Inntekt per disponibelt romdøgn (IPK-indeks)
Inntektekten per disponibelt rom fremkommer ved å dividere hotellenes losjiinntekt på antall disponible romdøgn i en gitt periode. Den oppgis i kroner. Begrepet er det samme som det engelske RevPar - som står for Revenue per available room).
Inntekten per disponibelt romdøgn belyser altså hotellenes inntekter i forhold til den disponible kapasiteten. Den bestemmes av prisen per solgt rom og av kapasitetsutnyttingen for rom. Lavere kapasitetsutnytting gir lavere inntekt per disponibelt rom. I to områder der inntekten per solgt rom er den samme er inntekten per disponibelt romdøgn høyest i det området som har høyest kapasitetsutnytting. Inntekten per disponibelt romdøgn vil være lik inntekten per solgt rom dersom kapasitetsutnyttingen er 100 prosent. Den siste årene har imidlertid hotellenes gjennomsnittlige kapasitetsutnytting vært rundt 50 prosent. Derfor er inntekten per disponibelt romdøgn som regel betydelig lavere enn inntekten per solgt rom.
Inntekten per disponibelt romdøgn vil være en nyttig indikator for å vurdere utviklingen i hotellenes driftsøkonomi innen et område. Deler av hotellenes kostnader vil være avhengig av den tilbudte kapasiteten. Endringer i inntekten i forhold til kapasiteten vil derfor være viktig for utviklingen av lønnsomheten innen et område.
Vær imidlertid klar over at forskjeller i nivået på inntekten per disponibelt romdøgn mellom områder ikke nødvendigvis sier noe om forskjeller i lønnsomheten mellom områdene. Områder med høyt kostnadsnivå vil normalt også trenge en høyere inntekt per disponiblet rom for å oppnå lønnsomhet. Områder med lavt kostnadsnivå kan oppnå lønnsomhet med en lavere inntekt per disponibelt rom. Men utviklingen i inntekten per disponibelt rom innenfor et gitt område er altså en viktig indikator.


Inntekt per gjest (IPG-indeks)
Inntekten per gjest fremkommer ved å dividere hotellenes losjiinntekt på antall ankomne gjester i en gitt periode. Den oppgis i kroner.
Inntekten per gjest bestemmes av inntekten per overnatting og oppholdstiden (antallet overnattinger) per gjest. Hotellenes losjiinntekter kan bl.a. økes ved å få flere gjester til hotellet, ved å øke prisen per overnatting eller ved å få hver gjest til å oppholde seg lenger tid på hotellet. Inntekten per gjest er altså en indikator som tar hensyn til oppholdstiden per gjest.
Med gitt pris per overnatting øker inntekten per gjest når oppholdstiden per gjest øker. I to områder med samme inntekt per overnatting vil området med lengst oppholdstid per gjest ha den høyeste inntekten per gjest. Inntekten per gjest vil normalt ligge høyere enn inntekten per overnatting, i og med at oppholdstiden per gjest i gjennomsnitt er mer enn en natt.
Oppholdstiden ved billige ferie/fritidsovernattinger er ofte er lenger enn ved dyrere yrkesmessig trafikk. Derfor er det ofte mindre forskjeller på inntekt per gjest enn på inntekten per overnatting - når man sammenlikner på tvers av ulike områder. Inntekten per gjest er ofte relativt sett høy i områder med mye ferie-/fritidstrafikk.


Oppholdstid per gjest
Oppholdstiden for hotellgjester fremkommer ved å dividere antall overnattinger på antall ankomne gjester i en periode. Oppholdstiden viser altså hvor mange netter gjestene i gjennomsnitt har bodd ved samme hotell. Hotellgjester kan selvsagt reise rundt til flere hoteller. I slike tilfeller blir oppholdstiden regnet på nytt for hvert hotell de ankommer. Dermed er det ikke den samlede oppholdstiden i en region eller et fylke som måles - men oppholdstiden ved hvert enkelt hotell.
For kommuner og mindre regioner vil imidlertid oppholdstiden ved et hotell stort sett falle sammen med gjestenes totale oppholdstid i regionen - fordi det er lite vanlig å reise fra hotell til hotell innen en mindre region. På landsbasis, i fylkene eller i større regioner vil imidlertid gjestenes totale oppholdstid normalt være lenger enn det som fremkommer i oppholdstiden slik den er beregnet her.
Det er normalt en målsetting å stimulere til oppholdsturisme og lengre hotellopphold. Oppholdstiden slik den måles her kan være en indikator på dette for kommuner og mindre regioner. For å måle f.eks utlendingers samlede oppholdstid i Norge må man bruke andre målemetoder.


Markedsandel
Markedsandelen måler egne prestasjoner mot konkurrentene - og er et godt verktøy for benchmarking. Markedsandeler kan vinnes i et fallende marked - hvis nedgangen er enda sterkere hos konkurrentene. Og markedsandeler kan tapes i et voksende marked - hvis konkurrentene har enda sterkere oppgang. Vekst eller nedgang i absolutte mål belyser således bare deler av virkeligheten. I en reiselivsnæring som påvirkes av ukontrollerbare ytre faktorer vil utviklingen i markedsandelen være et bedre resultatmål enn utviklingen i det absolutte trafikkvolum.
Markedsandelen måles på ulike regionale nivåer og i forhold til ulike konkurrentområder. På Statistikknett måles markedsandelen i forhold til hele landet, innen eget fylket eller innen et annet avgrenset konkurrentområde. I mange sammenhenger måles markedsandelen i forhold til egen landsdel (som f.eks. Fjord-Norge eller Indre Østlandet).


Kapasitet
Hotellenes tilbudte kapasitet er regnet som gjennomsnitt for den aktuelle perioden. Dvs: Romkapasiteten i året/sesongen er regnet som antall tilbudte romdøgn dividert på antall dager i perioden - og viser altså et daglig gjennomsnitt for perioden. På den måten får vi korrigert for at den tilbudte kapasiteten varierer gjennom året/sesongen. Tilsvarende er gjort for tilbudt sengekapasitet. Også antall åpne hoteller er regnet som gjennomsnitt gjennom perioden - men da dividert på antall måneder i perioden.
I månedstabellene er antall senger og rom også regnet som "daglig" gjennomsnitt - mens antall hoteller viser hvor mange bedrifter som har vært åpne minst en dag i måneden.


Personer per rom
Personer per solgt rom er beregnet som forholdet mellom antall overnattinger og antall solgte rom.
Det er store forskjeller i belegget per solgt rom mellom ulike overnattingssteder og mellom regioner. Generelt er det slik at områder med stor andel ferie og fritidstrafikk også har mange personer per solgt rom.
Mange personer per solgt rom trekker prisen per overnatting ned - men trekker prisen per solgt romdøgn opp. Som påpekt under nøkkeltallet "inntekt per solgt romdøgn" er det vanligvis slik at inntekten per solgt rom varierer mindre mellom regionene enn inntekten per overnatting. Antall personer per solgt rom bidrar til å forklarer dette.
 


Publiseringskalender