Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
Om Statistikknett  > Endringer og Feil i datagrunnlaget           Mer Om datagrunnlaget  

Statistikkendringer fra Januar 2017
Statistisk sentralbyrå har endret innrapporteringssystemet for overnattingsstatistikkene fra januar 2017. Det har påvirket sammenliknbarheten mot tidligere år. Blant annet har endringene hatt betydning for nasjonalitetsfordelingen i statistikkene - og for beregning av overnattinger ved campingplasser/hyttegrender..

SSBs egen beskrivelse av endringene er gjengitt nedenfor - og finnes også nederst på denne siden:
https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/3-1-millionar-hotellovernattingar-i-juli

Hva endringene i praksis betyr for statistikkene er noe usikkert.
1. Nasjonalitetsfordelingen
I nasjonalitetsfordelingen ser en først og fremst at den store posten "Europa ellers" er betydelig redusert fra 2017. Hvor de overnattingene da har tatt veien i 2017 er usikkert. Men mye tyder på at en del  av disse overnattingene i 2017 blir ført som "nordmenn" (- ja nordmenn).  I så fall - og som SSB skriver - vil endringen i rapporteringsystemet ha gitt en fiktiv vekst for norske overnattinger i 2017 - og en tilsvarende fiktiv nedgang for utlendinger. 

Og det blir mer komplisert: Sannsynligvis har en del av de overnattingene som fram til og med 2016 ble ført under "Europa ellers" faktisk vært norske overnattinger. I så fall har antallet utenlandske overnattinger de siste årene vært overvurdert - mens antall norske overnattinger har vært undervurdert.

Disse raritetene har sammenheng med mangelfulle oversikter gjennom bookingsystemer som Hotels.com osv.

Dessverre lar det seg ikke gjøre å kvantifisere omfang og effekt av disse feilføringene - hverken i 2017 eller for tidligere år. Men dette betyr uansett at utviklingen i nasjonalitetsfordelingen de siste årene må brukes med noen forbehold.

Helt sikkert er det at antall overnattinger fra "Europa ellers" var for høyt i årene fram til og med 2016. Og når det nye innrapporteringssystemet i SSB får gått seg til vil nasjonalitetsfordelingen i overnattingsstatistikkene bli bedre enn før.

2. Campingplasser/hytter
Legg også merke til endringene som er gjort i registreringen av overnattinger ved campingplasser/hytter. Den er omtalt nederst i SSBs kommentarer. Også her er det usikkert hva denne endringen i praksis betyr for statistikken - og i hvilken retning den trekker tallene. Men som SSB påpeker - endringen kan gi lokalt store utslag. Og dermed kan dette være viktig for de regionale brukerne av Statistikknett. Forhåpentligvis vil de nye rutinene over tid gi mer stabil statistikk også for campingplasser/hytter.

SSBs egen beskrivelse av statistikkendringene fra januar 2017:

"Tala i overnattingsstatistikken er henta frå ei månadleg undersøking der så å seie alle kommersielle overnattingsaktørar skal rapportere til SSB. Alle undersøkingar er hefta med ein viss grad av uvisse. Feil- og manglande rapportering er vanlege feilkjelder som gjer at tala vert hefta med ein grad av uvisse. SSB arbeider for å gjere innrapporteringa enklare og datakvaliteten betre. Frå og med januar 2017 er rapporteringa til overnattingsstatistikken lagt om til Altinn, og i samband med omlegginga er det gjort nokre endringar i skjema. Det syner seg etter kvart at desse endringane har vore litt krevjande for nokre av rapportørane, noko som kan ha medført feil i innrapporteringa. Sjølv om SSB korrigerer tydelege feil, kan det i denne overgangsfasen vere noko meir uvisse knytta til dei publiserte tala. SSB arbeider kontinuerleg for å betre innrapporteringa, og kvaliteten på statistikken vil gradvis bli betre enn det som vart samla inn før overgangen til Altinn. Det er òg høve til å rapportere via sluttbrukarsystem (typisk bookingsystem). Ved overgang til Altinn, måtte det gjerast endringar i systema. Dette har vore krevjande og har tatt langt meir tid enn forventa.

Overnattingar skal rapporterast etter gjesten sitt bustadland. I hotellstatistikken har SSB registrert at «Europa elles» har auka, og det er mistanke om at for å gjere rapporteringa enklare, har mange ført for høge tal her. Ved overgangen til Altinn, utvida SSB landlista og fjerna etter ønske frå brukarane «Europa elles». Ei kartlegging gjort i vår og i sommar, viser at ein del hotell som tidlegare nytta «Europa elles», no har ført overnattingar med usikre bustadland som norske overnattingar. Dette kan ha gitt ein for stor nedgang i utanlandske overnattingar frå Europa, og tilsvarande for høge tal på norske overnattingar. Tala for  Noreg og «Europa elles» i 2017 kan ikkje direkte samanliknast med tidlegare år. Det er heller ikkje sikkert at dei tala som tidlegare vart rapportert på «Europa elles» var korrekte tal.

Ved overgang til Altinn vart skjema utvida til å ta med spørsmål om talet på komne gjestar ved campingplassar, hyttegrender og vandrarheimar. I tillegg har det vorte lagt inn fleire hjelpefelt for omrekning frå einingsdøgn til gjestedøgn og gjestedøgn og sesongkontraktar på campingskjemaet. Desse endringane skal vere med på å auke kvaliteten i tala, og det kan vere utfordringar ved å samanlikne tala på mindre regionale nivå, særleg for campingplassane."

 
Statistikkendringer fra Januar 2013
Statistisk sentralbyrå har gjort endringer i omfang og registergrunnlag for overnattingsstatistikken fra og med januar 2013.
Det betyr at sammenlikninger med tidligere år må gjøres med forbehold.
Endringene betyr lite for hotellene - men mer for camping og hyttegrender. Registerendringen kan gi store utslag på lavt regionalt nivå - slik som det publiseres her på Statistikknett.

Vi gjengir SSBs egen beskrivelse av endringen:
"Overnattingsstatistikken til SSB har gjennomgått ei stor omlegging. Dette gjer at tala for hyttegrender og campingplassar frå og med januar 2013 ikkje lenger er samanliknbare med tidlegare år. Omlegginga består av fleire ting. Bedrifts- og foretaksregisteret er saman med eigne undersøkingar i 2012 nytta som populasjonsregister. I tråd med internasjonale retningsliner er cut off redusert frå 20 til 10 sengeplassar for både hotell-, camping- og hyttegrendbedrifter. Til slutt vert det for camping og hyttegrender no registrert gjestedøgn framfor einingsdøgn. Tidlegare vart det nytta faste omrekningsfaktorar mellom gjestedøgn og einingsdøgn. No vert gjestedøgn innhenta direkte, eller dei vert rekna ut med basis i innrapporterte gjestedøgn frå andre overnattingsbedrifter. Omlegginga har hatt mindre å seie for hotella, og samanlikning med tidlegare tal er mogleg. Ein bør syne varsemd når ein skal samanlikne tala på mindre, regionale nivå."

OBS:Endringen i beregningsmåten for gjestedøgn ved campingplasser og hyttegrender har hatt stor betydning - og kan for en del regioner ha ført til nedgang i antall overnattinger selv om antall bedrifter har gått opp. 

  Endringer og Feil i Datagrunnlaget
Statistikknett bruker reiselivsstatistikken på detaljert regionalt nivå. De regionale tallene vil således være sårbare for lokale feilrapporteringer og endringer i datagrunnlaget. Av og til oppdages det da også feil og rariteter som påvirker statistikken.
Statistisk sentralbyrå er svært tilbakeholdende med å revidere og rette tall etter at de er publisert.
Statistikknett har også valgt å bruke de offisielle tallene fra SSB direkte - og gjør ikke egne rettinger selvom det oppdages feil og mangler.

På denne siden finner du imidlertid kommentarer på datagrunnlaget - som kan være viktig for en riktig fortolkning.

Her kommenteres også lokale endringer i registergrunnlag mv - som kan påvirke statistikken på regionalt nivå.

Vi er ofte avhengig av innspill fra regionale brukere for å oppdage rariteter. Så send oss informasjon når du mener det er nødvendig.

statistikknett@statistikknett.com
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss